Đi thẳng đến nội dung

Experimentation of Digital asset business transaction

This decision was issued by The Ministry of Technology and Communication which provides regulatory guidance in relation to digital asset transactions utilizing blockchain technology in Lao PDR which consists of 17 articles. This decision determines types, rules, and measures about the experimentation of digital asset business transactions in Lao PDR to be safe, reliable, and efficient aiming to protect the rights and benefits of the business owners and users.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Experimentation of Digital asset business transaction

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Tham chiếu tài liệu # #888/MTC
Cơ quan ban hành
  • Ministry of Technology and Communications
Ngôn ngữ
  • Tiếng Lào
Loại tài liệu chính thức Quyết định
Chủ đề Banking and financial services
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 9 tháng 11, 2021
Ngày có hiệu lực 9 tháng 11, 2021
Tài liệu tham khảo the Decision on Digital Asset Transactions ,#888/ກຕສ,9.11.2021,8pages.
Link gốc - https://mtc.gov.la/index.php?r=site/index - Alternative source: https://laopost.com/%E0%BA%AD%E0%BA%AD%E0%BA%81%E0%BA%A1%E0%BA%B2%E0%BB%81%E0%BA%A5%E0%BB%89%E0%BA%A7%E0%BA%82%E0%BB%8D%E0%BB%89%E0%BA%95%E0%BA%BB%E0%BA%81%E0%BA%A5%E0%BA%BB%E0%BA%87%E0%BA%97%E0%BA%BB%E0%BA%94%E0%BA%A5/
Các từ khóa Cryptocurrency,digital,ເງິນຄຣິບໂຕ
Ngày đăng tải tháng 11 25, 2021, 10:28 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 11 10, 2022, 08:19 (UTC)