Đi thẳng đến nội dung

The Myanmar Investment Law

This is the 2016 Myanmar investment law that is designed to develop responsible investment businesses, among other things.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Myanmar Investment Law

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Cơ quan ban hành
  • Pyidaungsu Hluttaw
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Luật
Chủ đề
  • Investment
  • Investment policy and regulations
Giấy phép unspecified
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

As a law this document is in the public domain.

Trạng thái Được thừa nhận, được phê chuẩn, có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 18 tháng 10, 2016
Ngày có hiệu lực 18 tháng 10, 2016
Tài liệu tham khảo The 2nd, Waning of Thadingyut, 1378 M.E.
Link gốc https://www.dica.gov.mm/sites/dica.gov.mm/files/document-files/myanmar_investment_law_official_translation_3-1-2017.pdf
Các từ khóa responsible investment
Ngày đăng tải tháng 6 14, 2019, 06:23 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 17, 2019, 09:38 (UTC)