Đi thẳng đến nội dung

The State Law and Order Restoration Council Law No. 8/92

This Law is called the Forest Law

Data Resources (1)

Data Resource Preview - The State Law and Order Restoration Council Law No. 8/92

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Tham chiếu tài liệu # 8/92
Cơ quan ban hành
  • State Law and Order Restoration Council
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Luật
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Forest Law
Chủ đề
  • Forest policy and administration
  • Logging and timber
Giấy phép Creative Commons Attribution
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 3 tháng 11, 1992
Ngày có hiệu lực 3 tháng 11, 1992
Ghi chú nhanh về chỉnh sửa

The Forest Act, 1902 is hereby repealed.

Tài liệu tham khảo The State Law and Order Restoration Council Law No. 8/92 The 9th Waning Day of Tazaungmon, 1354 M.E. (3rd November 1992)
Các từ khóa V4MF,FLEGT
Ngày đăng tải tháng 5 18, 2018, 20:10 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 15, 2020, 15:40 (UTC)