Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 27 tháng 7, 2018
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép Creative Commons Attribution
Tên The Vacant, Fallow and Virgin (VFV) Lands Management Law (2012)
Mô tả

This Law, consisting of ten Chapters, regulates the following aspects related to vacant, fallow and virgin lands as follows: Name and Definitions (Chap. I); Formation, composition and responsibilities of Vacant, Fallow and Virgin Lands Management Central Committee (Chap. II); Land Right, Right to use vacant, fallow and virgin lands (Chap. III); Conditions in Accordance with Right to do, Right to Utilize Land of Vacant, Fallow and Virgin Lands (Chap. IV); Security Fees and Land Revenue (Chap. V).

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Anh