Đi thẳng đến nội dung

The Vacant, Fallow and Virgin (VFV) Lands Management Law (Pyidaungsu Hluttaw Law No.10 of 2012)

This Law, consisting of ten Chapters, regulates the following aspects related to vacant, fallow and virgin lands as follows: Name and Definitions (Chap. I); Formation, composition and responsibilities of Vacant, Fallow and Virgin Lands Management Central Committee (Chap. II); Land Right, Right to use vacant, fallow and virgin lands (Chap. III); Conditions in Accordance with Right to do, Right to Utilize Land of Vacant, Fallow and Virgin Lands (Chap. IV); Security Fees and Land Revenue (Chap. V).

Data Resources (1)

Data Resource Preview - The Vacant, Fallow and Virgin (VFV) Lands Management Law (2012)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Tham chiếu tài liệu # The Vacant, Fallow and Virgin (VFV) Lands Management Law (2012)
Cơ quan ban hành
  • Pyidaungsu Hluttaw
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Luật
Chủ đề
  • Forest policy and administration
  • Land policy and administration
  • Laws and regulations
  • Legal and judicial reform
  • Logging and timber
Giấy phép Creative Commons Attribution
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 20 tháng 3, 2012
Ngày có hiệu lực 20 tháng 3, 2012
Tài liệu tham khảo The Pyidaungsu Hluttaw enacted this Law.
Link gốc http://www.forestlegality.org/sites/default/files/country_documents/Vacant%20Fallow%20and%20Virgin%20Lands%20Management%20Law_Myanmar_0.pdf
Ghi chú

The law was signed by the President of the Union of the Republic of Myanmar U Thein Sein.

Các từ khóa V4MF,FLEGT,land management,VFV
Ngày đăng tải tháng 7 27, 2018, 21:19 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 25, 2020, 11:47 (UTC)