Đi thẳng đến nội dung

The Workmen's Compensation (Amendment) Act 1957

The Workmen's Compensation (Amendment) Act 1957

Data Resources (1)

Data Resource Preview - The Workmen's Compensation (Amendment) Act 1957

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Tham chiếu tài liệu # 22/1957
Cơ quan ban hành
  • Parliament
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Bản sửa đổi
Chủ đề
  • Administration
  • Gender
  • SDG5 Gender Equality
  • SDG8 Decent Work and Economic Growth
Giấy phép Creative Commons Attribution Share-Alike
Bản quyền No
Trạng thái Được thừa nhận, được phê chuẩn, có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 2 tháng 4, 1957
Ngày có hiệu lực 2 tháng 4, 1957
Tài liệu tham khảo The official gazette
Link gốc http://www.myanmarconstitutionaltribunal.org.mm
Các từ khóa women in workplace
Ngày đăng tải tháng 10 3, 2017, 03:53 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 10 16, 2020, 02:09 (UTC)