Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 21 tháng 8, 2020
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên To change the Curfew Order
Mô tả
  1. As per reference letter, the curfew order (not to go out between 10 PM to 4 AM) at the 26 townships in Ayarwaddy region starting from 18.4.2020 has issued for the prevention of COVID-19 transmission.
  2. Now, it is directed to change curfew order time not to go out between 12:00 PM to 4:00 AM starting from 15.5.2020 instead of 10:00 PM to 4:00 AM.
Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Myanmar