Đi thẳng đến nội dung

Urban solid waste management policy 2020-2030

The implementation of the "Urban Solid Waste Management Policy 2020-2030" is part of the implementation of the fourth phase of the Rectangular Strategy in the fourth angle, "Ensuring environmental sustainability and preparedness, response and "Climate change of the fourth rectangle, sustainable development and the environment.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Urban Solid Waste Management Policy 2020-2030

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Cơ quan ban hành
  • Thủ tướng
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Chính sách
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Urban solid waste management
Chủ đề
  • Administration
  • Solid waste
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form, and content for any loss, harm, or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 29 tháng 6, 2021
Ngày có hiệu lực 29 tháng 6, 2021
Tài liệu tham khảo Ministry of Environment
Link gốc https://www.moe.gov.kh/index/29640
Liên hệ

The Ministry of Environment

Adress: Techo Heritage Building, Lot 503, Rubber Road, Bassac River Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkarmon, Phnom Penh Tel: (+855) 23 213 908 Fax: (+855) 23 220 369

Văn bản pháp luật tham khảo Policy_Solid_Waste_Management__16.02.2021.pdf
Các từ khóa Policy on Solid Waste Management,Policy
Ngày đăng tải tháng 1 3, 2023, 04:18 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 9, 2023, 10:16 (UTC)