Đi thẳng đến nội dung

Wild Animal Reservation and Protection Act (1992)

Data Resources (2)

Data Resource Preview - [English] Wild Animal Reservation and Protection Act (1992)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Thái Lan
Cơ quan ban hành
  • The King
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Đạo luật
Chủ đề
  • Forest policy and administration
  • Logging and timber
  • National parks and wildlife sanctuaries
  • Protected areas
Giấy phép Creative Commons Attribution Share-Alike
Bản quyền No
Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 28 tháng 2, 1992
Ngày có hiệu lực 28 tháng 2, 1992
Tài liệu tham khảo Government Gazette, Volume 109, Part 15, dated 28 February B.E. 2535 (1992)
Các từ khóa V4MF,FLEGT
Ngày đăng tải tháng 6 27, 2018, 20:13 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 10 30, 2020, 15:20 (UTC)