Đi thẳng đến nội dung

Wildlife Conservation and Protection Act B.E. 2535 (1992)

To amend the law on wildlife conservation and protection.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Wildlife Conservation and Protection Act, B.E. 2535 (1992)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Thái Lan
Cơ quan ban hành
  • Office of the Council of State
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Thái Lan
Loại tài liệu chính thức Đạo luật
Chủ đề
  • Forest policy and administration
  • Forest protection
  • Laws and regulations
  • Legal framework
  • Logging and timber
  • National parks and wildlife sanctuaries
Giấy phép CC-BY-3.0-IGO
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

This is the domain law issued by the Government of Thailand

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 19 tháng 1, 1992
Ngày có hiệu lực 19 tháng 1, 1992
Ghi chú nhanh về chỉnh sửa

See other revisions

Tài liệu tham khảo Published in the Government Gazette Vol. 109 Part 15 Page 1, dated 28th February, B.E. 2535 (1992).
Link gốc English: http://www.krisdika.go.th/wps/wcm/connect/e3a546004103a6c9a528ff051d0a1d81/WILDLIFE+CONSERVATION+AND+PROTECTION++ACT%2C+B.E.+2535+%281992%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=e3a546004103a6c9a528ff051d0a1d81 Thailand: http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%ca04/%ca04-20-2560-a0002.pdf
Liên hệ

http://www.krisdika.go.th/wps/portal/general/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g_A2czQ0cTQ89ApyAnA0__EIOAQGdXA4MAM_2CbEdFAHco68Y!/

Các từ khóa V4MF,FLEGT,Wildlife Conservation
Ngày đăng tải tháng 11 13, 2018, 06:27 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 27, 2019, 09:29 (UTC)