Đi thẳng đến nội dung

Resolution of the National Assembly of the Lao People's Democratic Republic on the approval of the Enterprise Bankruptcy Law No 010 / SBD, 14/10/1994

Resolution of the National Assembly of the Lao People's Democratic Republic on the approval of the Enterprise Bankruptcy Law No 010 / SBD, 14/10/1994

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Resolution of the National Assembly of the Lao People's Democratic Republic on the approval of the Enterprise Bankruptcy Law No 010 / SBD, 14/10/1994

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Advocacy and promotional materials
Ngôn ngữ
  • Tiếng Lào
Chủ đề Agricultural policy and administration
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints at the time uploading

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Tác giả (tổ chức) National Assembly
Nơi xuất bản lao PDR
Nhà xuất bản National Assembly
Ngày xuất bản 1994
Đánh số trang 17
Ngày đăng tải tháng 5 16, 2018, 11:59 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 2, 2018, 07:00 (UTC)