Đi thẳng đến nội dung

Industrial rubber plantation of the Viet-Lao rubber company, Bachiang District, Champasack Province

Assessment of the environmental and social impacts created by the VLRC industrial rubber plantation, and proposed environmental and social plans to mitigate negative impacts.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Industrial rubber plantation of the Viet-Lao rubber company, Bachiang District, Champasack Province

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu EIA/SEIA
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Economic land concessions and plantations
  • Environmental impact assessments
  • Rubber
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints at the time of uploading

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Tác giả (cá nhân) Francois Obein
Nơi xuất bản Lao PDR
Ngày xuất bản 2007
Đánh số trang 93
Các từ khóa Viet-Lao Rubber Company,Vietnam General Rubber Corporation,GERUCO
Ngày đăng tải tháng 2 9, 2018, 12:07 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 3 16, 2018, 08:32 (UTC)