Đi thẳng đến nội dung

Decree of the President of the Lao People's Democratic Republic on the promulgation of the Law on Insurance No. 11/90 /

With the aim of promoting and protecting the socio-economic basics of Lao PDR.

Data Resources (1)

Data Resource Preview

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Advocacy and promotional materials
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề International laws and treaties
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

no known access and use constraints at the time uploading.

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Tác giả (tổ chức) People's Council
Nơi xuất bản Vientiane capitial
Nhà xuất bản People's Council
Ngày xuất bản 1990
Đánh số trang 24
Ngày đăng tải tháng 5 16, 2018, 12:24 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 4, 2018, 07:57 (UTC)