Đi thẳng đến nội dung

Decree on Renewal for Damages and Resettlement of People from Development Project No 192 / Nang Vientiane, 7/07/2005

Decree on Renewal for Damages and Resettlement of People from Development Project No 192 / Nang Vientiane, 7/07/2005

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Decree on Renewal for Damages and Resettlement of People from Development Project No 192 / Nang Vientiane, 7/07/2005

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Advocacy and promotional materials
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề Extractive industries licensing and payments
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints at the time uploading

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Tác giả (tổ chức) Prime Minister's Office
Nơi xuất bản Vientiane, Lao PDR
Nhà xuất bản Prime Minister's Office
Ngày xuất bản 2005
Đánh số trang 14
Ngày đăng tải tháng 5 18, 2018, 10:00 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 4, 2018, 03:37 (UTC)