Đi thẳng đến nội dung

Community forest management in Lao PDR and India February 2010

Community forest management in Lao PDR and India February 2010

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Community forest management in Lao PDR and India February 2010

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Lào
Chủ đề
  • Agricultural management systems and technologies
  • Land
  • Soil management
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints at the time of uploading

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Liên hệ

ຄະນະ ວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ ເວັບໄຊ http://ffs.nuol.edu.la
ສະຖານທີ່ຕັ້ງ ວິທະຍາເຂດ ດົງໂດກ ຄະນະບໍດີ ທ່ານ ຮສ.ດຣ ຮຸ່ງເພັດ ຈັນທະວົງ ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ +856-21 770813

Tác giả (tổ chức) ຄະນະ ວິທະຍາສາດປ່າໄມ້
Nơi xuất bản Lao PDR
Nhà xuất bản ຄະນະ ວິທະຍາສາດປ່າໄມ້
Ngày xuất bản 2010
Đánh số trang 14
Ngày đăng tải tháng 5 17, 2018, 09:31 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 9, 2018, 01:57 (UTC)