Đi thẳng đến nội dung

2014 Myanmar Population and Housing Census: Figures at a Glance

This library records contain figures at a glance of 2014 Myanmar Population and Housing Census at Union, State/Region level.

Data Resources (32)

Data Resource Preview - A Changing Population: Kachin State Figures at a Glance

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Advocacy and promotional materials
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Censuses
  • Population
  • Population and censuses
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Bản quyền To be determined
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints

Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép Creative Commons Attribution
Liên hệ

Department of Population, Ministry of Immigration and Population www.dop.gov.mm

Đồng tác giả (cá nhân) Department of Population, Ministry of Immigration and Population with technical support from UNFPA
Nhà xuất bản Department of Population, Ministry of Immigration and Population
Ngày xuất bản 2016
Ngày đăng tải tháng 10 26, 2016, 06:15 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 2, 2021, 10:39 (UTC)