Đi thẳng đến nội dung

2018 Global Hunger Index

The 2018 Global Hunger Index (GHI) indicates that the level of hunger and undernutrition worldwide falls into the serious category, at a value of 20.9, down from 29.2 in 2000 (Figure 2.1). Underlying this improvement are reductions since 2000 in each of the four GHI indicators - the prevalence of undernourishment, child stunting, child wasting, and child mortality.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - 2018 Global Hunger Index

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề SDG2 Zero Hunger
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép Creative Commons Attribution
Tác giả (tổ chức) Global Hunger Index
Nhà xuất bản Global Hunger Index
Ngày xuất bản 2018
Đánh số trang 62
Ngày đăng tải tháng 4 29, 2019, 07:42 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 4, 2019, 07:42 (UTC)