Đi thẳng đến nội dung

Round Table Meeting 2018: Mid-term Review of the 8th NSEDP and results of the PDNA as main points of discussion

This is press article about the Round Table Implementation Meeting 2018 in Vientiane Capital on Wednesday, 05th December 2018.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề SDG2 Zero Hunger
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép Creative Commons Attribution
Tác giả (tổ chức) UNDP in Lao PDR
Nhà xuất bản UNDP in Lao PDR
Ngày xuất bản 2018
Ngày đăng tải tháng 4 29, 2019, 07:42 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 3, 2019, 09:24 (UTC)