Đi thẳng đến nội dung

Trafficking in Persons Report 2019

This is a report on human trafficking as of 2019 by the US Depertment of State

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Trafficking in Person Report 2019

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề Human trafficking
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
  • Toàn cầu
  • Lao People's Democratic Republic
  • Myanmar
  • Thái Lan
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 2019
Giấy phép unspecified
Tác giả (tổ chức) US Department of State
Nhà xuất bản US Department of State
Ngày xuất bản 2019
Đánh số trang 528
Các từ khóa Trafficking in Persons,TIP
Ngày đăng tải tháng 6 25, 2019, 05:01 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 22, 2022, 07:57 (UTC)