Đi thẳng đến nội dung

2021 economic report on socio-economic situation and environmental impact caused by COVID-19 outbreak

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Lào
Chủ đề
  • Economic policy and administration
  • Environmental impact assessments
  • Pandemics
  • Sustainable Development Goals
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép

No license given

Liên hệ

The National Institute of Social Sciences

Tác giả (tổ chức) The National Institute of Social Sciences
Nơi xuất bản Vientiane, Lao PDR
Đánh số trang 21
Các từ khóa COVID-19,socio-economic report,SDG
Ngày đăng tải tháng 7 28, 2021, 08:11 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 28, 2021, 08:15 (UTC)