Đi thẳng đến nội dung

THIRD DRAFT for review MID-TERM REVIEW OF THE EIGHTH NATIONAL SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT PLAN, 2016-2020

This draft report is the mid-term review of the 8th national socioeconomic development plan (NSEDP), 2016-2020.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - THIRD DRAFT for review MID-TERM REVIEW OF THE EIGHTH NATIONAL SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT PLAN, 2016-2020

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề SDG2 Zero Hunger
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép Creative Commons Attribution
Tác giả (tổ chức) Ministry of Planning and Investment
Nhà xuất bản Ministry of Planning and Investment
Ngày xuất bản 2018
Đánh số trang 138
Ngày đăng tải tháng 4 29, 2019, 07:42 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 4, 2019, 07:11 (UTC)