Đi thẳng đến nội dung

Comments on the suspension of consideration and approval of new investment projects for exploration and mineral exploration, rubber

Comments on the suspension of consideration and approval of new investment projects for exploration and mineral exploration, rubber

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Comments on the suspension of consideration and approval of new investment projects for exploration and mineral exploration, rubber

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Issue and policy briefs
Ngôn ngữ
  • Tiếng Lào
Chủ đề
  • Community forest
  • Land
  • Rubber
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constrains at the time of uploading

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Tác giả (tổ chức) Prime Minister's Office
Nơi xuất bản Lao PDR
Nhà xuất bản Prime Minister's Office
Ngày xuất bản 2012
Đánh số trang 4
Ngày đăng tải tháng 5 16, 2018, 15:41 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 11, 2018, 04:22 (UTC)