Đi thẳng đến nội dung

Companies invested in economic land concession who registered their contracts with the Ministry of Agriculture: 51. Dong Nay Kratie Aphivat Caoutchouch

A webpage list showing the date of ELC contract, the ELC location and size, status of EIA and land registration, and type of crops invested by the concessionaire Dong Nay Kratie Caoutchouch.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - 51. Dong Nay Kratie Aphivat Caoutchouch

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Chủ đề
  • Concessions
  • Economic land concessions and plantations
  • Land
  • Public land lease
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-4.0
Nhà xuất bản Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF)
Ngày xuất bản 2014
Chú ý

Publication date refers to date this screen shot was captured.

Văn bản pháp luật liên quan Dong_Nay_Kratie_Aphivath_Caoutchouch_in_MAFF_Statistic__08.06.2012.pdf
Ngày đăng tải tháng 1 11, 2016, 08:24 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 18, 2016, 04:03 (UTC)