Đi thẳng đến nội dung

CSO contributions to the development of Cambodia 2012: opportunities and challenges

Second survey of the contributions of Civil society organisations to the development of Cambodia.

Data Resources (5)

Data Resource Preview - CSO Contributions to the Development of Cambodia 2012 Opportunities and Challenges

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Advocacy and promotional materials
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Aid and development
  • Civil society
  • Social development
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Hạn chế truy cập và sử dụng

Copyright CCC allows copying of part or whole of the report with acknowledgement of the CCC.

Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép unspecified
Liên hệ

Open Development Cambodia http://www.ccc-cambodia.org

Tác giả (tổ chức) Cooperation Committee for Cambodia (CCC)
Nơi xuất bản Phnom Penh
Ngày xuất bản 2012
Chú ý

includes,bibliographical references,questionaires

Ngày đăng tải tháng 6 14, 2015, 22:43 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 7, 2016, 22:22 (UTC)