Đi thẳng đến nội dung

A brief history of Lancang-Mekong cooperation

This is an archived webpage showing the history of Lancang Mekong Cooperation.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Irrigation and water management
  • Rivers and lakes
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Mê Kông
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Please see original webpage for access and use constraints http://www.lmcchina.org/eng/gylmhz_1/jj/t1519110.htm

Phiên bản/Lần xuất bản n/a
Giấy phép

No license given

Tác giả (tổ chức) Lancang Mekong Cooperation
Các từ khóa Lancang Mekong Cooperation,regional water management
Ngày đăng tải tháng 4 1, 2020, 09:47 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 28, 2020, 01:33 (UTC)