Đi thẳng đến nội dung

Agricultural intensification for food security in rainfed rice-based systems of southern Lao PDR

Field data showed that the productivity of the rice line is strongly influenced by the nature of the flood event; whether it took place during the growth of the crop, and the growing conditions after the flood.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Agricultural intensification for food security in rainfed rice-based systems of southern Lao PDR

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Advocacy and promotional materials
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề Agricultural production
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Các (Tỉnh)
  • Savannakhet
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints at the time uploading

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Liên hệ

Corresponding author: phengysx@gmail.com

Đồng tác giả (tổ chức) ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້, ສປປລາວ. ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງແລະພັດທະນາທີ່ດິນກະສິກໍາ, ຫ້ອງການກະສິກໍາແລະປ່າໄມ້ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ສປປລາວ. ສູນ Graham ສໍາລັບການປະດິດສ້າງດ້ານກະສິກໍາ, ວິທະຍາໄລ Charles Sturt, New South Wales, ອົດສະຕາລີ. ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາເຂົ້າສາກົນ, Los Baños, ຟີລິບປິນ
Nơi xuất bản National Agriculture and Forestry Research Institute, Ministry of Agriculture and Forestry, Lao PDR
Nhà xuất bản National Agriculture and Forestry Research Institute, Ministry of Agriculture and Forestry, Lao PDR
Ngày xuất bản 2009
Đánh số trang 6
Ngày đăng tải tháng 5 17, 2018, 09:38 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 16, 2018, 03:52 (UTC)