Đi thẳng đến nội dung

People suffer because of the shift to the river

People suffer because of the shift to the river

Data Resources (1)

Data Resource Preview - People suffer because of the shift to the river

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Lào
Chủ đề Rivers and lakes
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints at the time of uploading

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Liên hệ

ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ບ້ານ ໂພສະຫວັນໄຕ້, ຫນ່ວຍ 14, 207. ເມືອງ ສີສະຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໂທ: +856-21 312 519 ແຟັກ: +856-21 315 841 E-mail: info@rightslinklao.org Website: www.rightslinklao.org

Tác giả (cá nhân) ທ້າວ ສົມພົງ ບຸນພາສີ
Tác giả (tổ chức) ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
Nơi xuất bản ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ລາວ
Nhà xuất bản ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
Đánh số trang 18
Ngày đăng tải tháng 5 17, 2018, 14:38 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 3, 2018, 03:39 (UTC)