Đi thẳng đến nội dung

Guidelines for the establishment of participatory aquatic resource management regulations

Guidelines for the establishment of participatory aquatic resource management regulations

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Guidelines for the establishment of participatory aquatic resource management regulations

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Guidelines, instruction manuals, handbooks
Ngôn ngữ
  • Tiếng Lào
Chủ đề Agricultural management systems and technologies
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints at the time of uploading

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Nơi xuất bản Lao PDR
Đánh số trang 62
Ngày đăng tải tháng 5 18, 2018, 09:46 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 6, 2018, 02:18 (UTC)