Đi thẳng đến nội dung

Asia: IFC Emerging Asia Fund

Information on AIIB's commitment to IFC's Emerging Asia Fund

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
 • Tiếng Anh
Chủ đề
 • International Monetary Fund IMF
 • Multilateral development assistance
 • World Bank
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
 • China
 • India
 • Indonesia
 • Malaysia
 • Philippines
 • Thái Lan
 • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Please refer to original website for access and use constraints.

Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép unspecified
Tác giả (tổ chức) AIIB
Ngày xuất bản 2018
Các từ khóa aiib,emerging asia,ifc
Ngày đăng tải tháng 4 25, 2018, 02:33 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 4 26, 2018, 00:28 (UTC)