Đi thẳng đến nội dung

Asian Development Bank and Cambodia

Updated yearly, this factsheet provides social and economic indicators on Cambodia as well as concise information on the Asian Development Bank's operations in the country and contact information. The ADB has been supporting the Government of Cambodia since 1966. As of 31 December 2014, Cambodia had received $2.11 billion in ADB lending, grants, and technical assistance.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Asian Development Bank and Cambodia

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Profiles - Geographical areas and sites
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Aid and development
  • Asian Development Bank ADB
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Bản quyền No
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép unspecified
Liên hệ

Cambodia Resident Mission 29 Suramarit Boulevard (268/19) Sangkat Chaktomuk, Khan Daun Penh P.O. Box 2436, Phnom Penh, Cambodia Tel +855 23 215805/215806/216417 adbcarm@adb.org

Tác giả (tổ chức) Asian Development Bank
Nơi xuất bản Phnom Penh, Cambodia
Nhà xuất bản Asian Development Bank
Ngày xuất bản 2015
Ngày đăng tải tháng 8 15, 2015, 07:22 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 7, 2016, 21:15 (UTC)