Đi thẳng đến nội dung

Australia expands support to end violence against women and girls

An overview of Australia's Stand Up Speak Out program, which encouraged male public figures in Laos to speak out against domestic violence and abuse.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • SDG5 Gender Equality
  • Womens development NGOs
  • Womens rights
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Unclear copyright
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Liên hệ
  1. Khounkham Douangphachone, Senior Media Officer at the Australian Embassy. Ph: 021 353800 x125, Em: Khounkham.douangphachone@dfat.gov.au
  2. Viengsavath Vilaythong, Communications Manager, CARE International in Lao PDR. Ph: +856 21 5549 7797, Em: viengsavath.vilaythong@careint.org
Tác giả (tổ chức) Australian Embassy in the Lao PDR
Ngày xuất bản 2017
Ngày đăng tải tháng 7 30, 2018, 04:33 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 8 1, 2018, 01:49 (UTC)