Đi thẳng đến nội dung

BTI 2014. Thailand country report

The Bertelsmann Stiftung’s Transformation Index (BTI) 2014 report for Thailand. The BTI analyzes and evaluates countries' movements toward democracy and a market economy. For 129 countries, 17 criteria are analysed, covering the state of political transformation (democracy status), economic transformation (market economy status), and management, how effectively policymakers facilitate and steer development and transformation processes.

Data Resources (1)

Data Resource Preview

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Anti-corruption
  • Economic policy and administration
  • Government
  • Human rights
  • Social development
  • System of government
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Thái Lan
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-4.0
Liên hệ

http://www.bti-project.org

Tác giả (tổ chức) Bertelsmann Stiftung
Nơi xuất bản Gütersloh, Germany
Nhà xuất bản Bertelsmann Stiftung
Ngày xuất bản 2014
Đánh số trang 38
Các từ khóa Bertelsmann Stiftung’s Transformation Index (BTI),Transformation
Ngày đăng tải tháng 8 26, 2015, 07:54 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 8 31, 2020, 05:26 (UTC)