Đi thẳng đến nội dung

Thông tin tóm tắt: Các dân tộc Việt Nam: Bằng chứng từ tổng điều tra dân số và nhà ở 2009

Bản thông tin tóm tắt này cung cấp một số thông tin chính về hiện trạng, xu hướng và đặc điểm của một số nhóm dân tộc có quy mô dân số lớn nhất trên cơ sở kết quả của cuộc Tổng điều tra Dân số và Nhà ở gần đây nhất (2009), đồng thời tóm lược những gợi ý chính sách bao gồm cả chiến lược và chương trình phù hợp nhằm giảm sự khác biệt, mức độ dễ bị tổn thương và cải thiện chất lượng cuộc sống của các nhóm dân tộc.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Tiếng Việt - Thông tin tóm tắt: Các dân tộc Việt Nam: Bằng chứng từ tổng điều tra dân số và nhà ở 2009

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Chủ đề Censuses
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Liên hệ

QUỸ DÂN SỐ LIÊN HỢP QUỐC TẠI VIỆT NAM Đ/c: Tenancy A1, Golden Westlake, Ha Noi Tel: +84 4 38236632 Fax: +84 38232822 Web: http://www.vietnam.unfpa.org

Tác giả (tổ chức) United Nations Population Fund (UNFPA)
Nơi xuất bản Hà Nội
Nhà xuất bản Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA)
Ngày xuất bản 2012
Đánh số trang 4
Các từ khóa dân tộc thiểu số,thông tin tóm tắt,tổng điều tra dân số,ethnic minorities,population census,general census,brief information
Ngày đăng tải tháng 11 12, 2018, 08:57 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 20, 2018, 08:34 (UTC)