Đi thẳng đến nội dung

Briefing Package: Assessment of Environment and Land-Related Policy, Legal & Regulatory Frameworks, Gaps & Needs of Agricultural Investment Stakeholders in Lao PDR (E-RAI Project)

This Briefing Packet outlines key findings and recommendations of the E-RAI project in four key topics: 1. Analysis of Legal and Regulatory Frameworks in Laos 2. Assessment of Environmental Impacts, Gaps and Needs of Agricultural Investment Stakeholders 3. Survey and Inventory of Rural Environmental Projects 4. Compilation of Training Materials and Curricula on Environmental and Investment Topics

Data Resources (2)

Data Resource Preview - E-RAI project briefing package (Lao)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Issue and policy briefs
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Lào
Tên rút gọn (tên thay thế/dạng viết khác) Brief of agricultural investment policy, gaps, needs and stakeholders in Lao PDR
Chủ đề
  • Agricultural policy and administration
  • Foreign investors
  • Land policy and administration
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints at the time of publishing.

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép

No license given

Liên hệ

giz-laos@giz.de

Tác giả (tổ chức) Village Focus International
Nơi xuất bản Vientiane
Nhà xuất bản GIZ Laos
Ngày xuất bản 2019
Đánh số trang 10
Các từ khóa responsible agricultural investment,RAI
Ngày đăng tải tháng 12 2, 2020, 14:21 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 2, 2020, 14:23 (UTC)