Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 15 tháng 7, 2021
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép Creative Commons Attribution
Tên [Thai] CARE Principles for Indigenous Data Governance
Mô tả
Resource's languages
  • Tiếng Thái Lan