Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 26 tháng 1, 2021
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép Creative Commons Attribution
Tên [Tiếng Anh] Các nguyên tắc CARE đối với quản trị dữ liệu bản địa
Mô tả
Resource's languages
  • Tiếng Anh