Đi thẳng đến nội dung

casinos-in-border-towns-in-the-mekong-sub-region

This article outlines the development of casinos in border towns in the Mekong sub-region, with particular focus on casinos on the Cambodia/Vietnam border. The increased connectivity of the region and growth of infrastructure has led to economic growth in border towns; accompanying this is the growth in number of casinos. In Cambodia and elsewhere, casinos are a significant source of tax revenue. However they also have an impact on human security and safety.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Casinos in border towns in the Mekong Sub-Region

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Analysis, discussion papers, and blogs
Ngôn ngữ
 • Tiếng Anh
Chủ đề
 • Economy and commerce
 • Gaming
 • Industries
 • Tourism
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
 • Campuchia
 • Viet Nam
 • Lao People's Democratic Republic
 • Thái Lan
 • Myanmar
 • China
Bản quyền Unclear copyright
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép unspecified
Tác giả (cá nhân) Sripana, Thanyathip
Đánh số trang 3 p.
Ngày đăng tải tháng 9 2, 2015, 07:57 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 9 2, 2015, 07:59 (UTC)