Đi thẳng đến nội dung

CDC Global Health - Laos

This webpage provides an overview of the work the CDC is doing in Laos, as well as the health needs it is attending to.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - CDC in Lao PDR

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Priority health concerns
  • Public health
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản N/a
Giấy phép Creative Commons Attribution
Tác giả (tổ chức) CDC
Nhà xuất bản Centers for Disease Control and Prevention
Ngày xuất bản 2015
Ngày đăng tải tháng 7 12, 2018, 06:10 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 10, 2019, 08:17 (UTC)