Đi thẳng đến nội dung

China and the Geopolitics of the Mekong River Basin

This is an archived webpage of an article on the geopolitics of the Mekong River.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Irrigation and water management
  • Rivers and lakes
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Mê Kông
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Please see original webpage for access and use constraints. https://www.stimson.org/2012/china-and-geopolitics-mekong-river-basin/

Phiên bản/Lần xuất bản n/a
Giấy phép

No license given

Tác giả (cá nhân) Richard Cronin
Nhà xuất bản Stimson Center
Các từ khóa mekong basin
Ngày đăng tải tháng 4 1, 2020, 09:37 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 28, 2020, 01:33 (UTC)