Đi thẳng đến nội dung

Chính sách chỉ định đất lúa ở Việt Nam và những ảnh hưởng của cải cách chính sách đối với an ninh lương thực và phúc lợi kinh tế

Với mục tiêu thúc đẩy an ninh lương thực quốc gia, chính phủ Việt Nam thực thi việc chỉ định khoảng 35% diện tích đất nông nghiệp cho canh tác lúa nước, nhóm tác giả điều tra các tác động kinh tế của việc điều chỉnh chính sách này, sử dụng mô hình kinh tế của Việt Nam với mô hình chi tiết về sử dụng đất, hoạt động nông nghiệp, đói nghèo và các biện pháp an ninh lương thực. Kết quả cho thấy việc xóa bỏ chính sách chỉ định đất lúa làm tăng tiêu dùng cá nhân thực sự trung bình 0,35% / năm trong giai đoạn 2011-2030, đồng thời giảm nghèo, cải thiện an ninh lương thực và đóng góp vào chế độ dinh dưỡng cân bằng hơn trong các hộ gia đình Việt Nam.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Rice Land Designation Policy in Vietnam and the Implications of Policy Reform for Food Security and Economic Welfare

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Development assistance for poverty reduction and food security
  • Food security
  • Land policy and administration
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Bản quyền thuộc về nhóm tác giả.

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép CC-BY-3.0-IGO
Đồng tác giả (cá nhân) Giesecke, James A., Tran, Nhi Hoang, Corong, Erwin L., Jaffee, Steven
Nơi xuất bản Viet Nam
Nhà xuất bản Journal of Development Studies, The World Bank
Ngày xuất bản 2013
Đánh số trang 58
Các từ khóa land reform,rice cultivation
Ngày đăng tải tháng 3 5, 2018, 16:53 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 1, 2018, 10:49 (UTC)