Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Không biết
Được tạo ra Không biết
Định dạng Không biết
Giấy phép unspecified
Tên Tiếng Anh - Chính sách nông nghiệp Việt Nam 2015
Mô tả

Báo cáo này, được thực hiện dưới sự hợp tác chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, đánh giá hiệu quả của nông nghiệp Việt Nam trong hai thập kỷ qua, đánh giá cải cách chính sách nông nghiệp của Việt Nam, thảo luận về khung chính sách đầu tư bền vững vào nông nghiệp và đưa ra khuyến nghị giải quyết những thách thức lớn trong tương lai. Đánh giá về nông nghiệp và thực phẩm của OECD cung cấp các đánh giá toàn diện về Chính sách nông nghiệp từ nhiều góc độ khác nhau, bao gồm các ước tính của OECD về mức độ hỗ trợ; những nỗ lực cải cách trọng yếu và tác động tiềm năng của chúng; hoặc mức độ thuận lợi của khung chính sách chung để tạo ra sự đổi mới nhằm cải thiện năng suất nông nghiệp bền vững.

Resource's languages
  • Tiếng Anh