Đi thẳng đến nội dung

Chính sách nông nghiệp Việt Nam 2015

Báo cáo này, được thực hiện dưới sự hợp tác chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, đánh giá hiệu quả của nông nghiệp Việt Nam trong hai thập kỷ qua, đánh giá cải cách chính sách nông nghiệp của Việt Nam, thảo luận về khung chính sách đầu tư bền vững vào nông nghiệp và đưa ra khuyến nghị giải quyết những thách thức lớn trong tương lai. Đánh giá về nông nghiệp và thực phẩm của OECD cung cấp các đánh giá toàn diện về Chính sách nông nghiệp từ nhiều góc độ khác nhau, bao gồm các ước tính của OECD về mức độ hỗ trợ; những nỗ lực cải cách trọng yếu và tác động tiềm năng của chúng; hoặc mức độ thuận lợi của khung chính sách chung để tạo ra sự đổi mới nhằm cải thiện năng suất nông nghiệp bền vững.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Tiếng Việt - Chính sách nông nghiệp Việt Nam 2015

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Chủ đề Agricultural policy and administration
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

OECD khuyến khích việc sử dụng nội dung của trang (văn bản, thống kê và đa phương tiện). Người dùng có thể sao chép, tải xuống hoặc in nội dung để sử dụng cho riêng mình và có thể trích một phần nội dung từ các ấn phẩm, cơ sở dữ liệu và các sản phẩm đa phương tiện của OECD trong các tài liệu, bài thuyết trình, blog, trang web và tài liệu giảng dạy của người dùng, với điều kiện ghi nhận OECD là nguồn cũng như ghi nhận chủ sở hữu bản quyền. Khi khả dụng, người dùng nên sử dụng công cụ ""Cite As"" trong OECD iLibrary. Khi công cụ ""Cite As"" không có sẵn, người dùng nên trích dẫn Tiêu đề của tài liệu, © OECD, năm xuất bản (nếu có) và số trang hoặc URL ((uniform resource locator) nếu có.

Tất cả các yêu cầu sử dụng công cộng hoặc thương mại và quyền dịch thuật phải được gửi tới rights@oecd.org.

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Liên hệ

Liên lạc về vấn đề Bản quyền và các Quyền liên quan:

E-mail: rights@oecd.org Fax: +33 (0)1 45 24 99 30 Địa chỉ thư: OECD PAC Editorial and Rights 2 rue André-Pascal 75775 Paris Cedex 16 France

Tác giả (tổ chức) OECD
Số ISBN 9789264235151
Nhà xuất bản OECD iLibrary
Ngày xuất bản 2015
Đánh số trang 244
Các từ khóa sustainable agriculture,nền nông nghiệp bền vững,major agricultural commodities,các mặt hàng nông sản chủ lực
Ngày đăng tải tháng 5 18, 2019, 13:57 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 27, 2019, 08:38 (UTC)