Đi thẳng đến nội dung

Góp ý về biên soạn tiêu đề đề mục: Việt Nam - Các ngôn ngữ

Chúng ta biết rằng tên ngôn ngữ và tên dân tộc thuộc phạm vi nghiên cứu của môn tên gọi (hay danh học - onomastics). Tên ngôn ngữ thường gắn với tên một dân tộc (hay còn gọi là tộc danh - ethnonyme)1. Một ngôn ngữ có thể được sử dụng ở nhiều nước khác nhau (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha,...) và một dân tộc có thể sử dụng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng mẹ đẻ của mình làm ngôn ngữ chính thức, ngôn ngữ làm việc, ngôn ngữ giao tiếp chung ... nhất là trong điều kiện của một cộng đồng đa dân tộc (như tiếng Việt được dùng làm "tiếng phổ thông" cho cộng đồng các dân tộc Việt Nam).

Công tác phân loại – biên mục tài liệu ở một thư viện, dù theo cách nào, thì cũng có đề mục Ngôn ngữ. Có dịp đọc bản dịch ra tiếng Việt (của Phạm Thị Lệ Hương) Tiêu đề "Việt Nam" trong bản tiêu đề đề mục của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ (của Thomas Mann), xin được góp đôi ý kiến về Bảng số 3, dành cho Vietnam - Languages, mà trước hết, chúng tôi muốn thay những bằng các và xin dịch là Việt Nam - Các ngôn ngữ. Nhân đó, cũng muốn được góp một phần cụ thể vào công việc Định chủ đề & Biên soạn Khung Tiêu đề đề mục mà ngành thư viện đang đặt ra.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Góp ý về biên soạn tiêu đề đề mục: Việt Nam - Các ngôn ngữ

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Chủ đề
  • Censuses
  • Population
  • Population and censuses
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Liên hệ

PGS. TS. Vương Toàn Phòng Nghiệp vụ Viện Thông tin Khoa học Xã hội

Tác giả (cá nhân) Assoc. Prof. Dr. Vuong Toan
Nhà xuất bản Thư viện Đại học Khoa học tư nhiên - TP Hồ Chí Minh
Ngày xuất bản 2008
Đánh số trang 12
Các từ khóa tiêu đề đề mục,Việt Nam - các ngôn ngữ,title headline,Vietnamese - languages
Ngày đăng tải tháng 11 12, 2018, 09:10 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 21, 2018, 02:28 (UTC)