Đi thẳng đến nội dung

community-engagement-key-to-business-success-in-myanmar

This article argues that community engagement and international standards of corporate social responsibility are key to the success of petroleum projects in Myanmar.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Community engagement key to business success in Myanmar

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Electricity infrastructure
  • Extractive industries
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Bản quyền Unclear copyright
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép unspecified
Tác giả (cá nhân) Bruce, Victoria
Nhà xuất bản Community
Ngày xuất bản 2013
Đánh số trang 2 p.
Chú ý

M-Zine+, 4 April 2013, 51-52

Ngày đăng tải tháng 6 14, 2015, 04:44 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 8 16, 2015, 09:44 (UTC)