Đi thẳng đến nội dung

Đánh giá quốc gia về giới trong khu vực nông nghiệp và nông thôn ở Việt Nam

Đánh giá quốc gia về giới (CGA) do Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) tổ chức từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 2 năm 2018 nhằm đánh giá tiến bộ của Việt Nam trong việc đạt được bình đẳng giới trong khu vực nông nghiệp và nông thôn; đồng thời là một cơ chế hướng dẫn sứ mệnh chiến lược của FAO tại Việt Nam. Mục tiêu của báo cáo này là đầu vào cho FAO lập kế hoạch và chương trình ở cấp quốc gia phù hợp với các ưu tiên phát triển quốc gia cũng như nhiệm vụ và khuôn khổ chiến lược của FAO. Báo cáo đánh giá giúp cho FAO đóng góp vào báo cáo của Nhóm Quốc gia LHQ về Công ước Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW) với thông tin cập nhật và khách quan về tình hình của phụ nữ nông thôn ở Việt Nam.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Tiếng Anh_ Đánh giá quốc gia về giới trong khu vực nông nghiệp và nông thôn ở Việt Nam

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Agricultural policy and administration
  • Agriculture and fishing
  • Disaster preparedness and emergency response policy and administration
  • Gender
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 IGO (CC BY-NC-SA 3.0 IGO)
Tác giả (tổ chức) FAO
Số ISBN 978-92-5-131863-8
Số ISSN 978-92-5-131863-8
Nơi xuất bản Hà Nội, Việt Nam
Nhà xuất bản FAO
Ngày xuất bản 2019
Đánh số trang 53
Chú ý

​FAO. 2019. Country gender assessment of agriculture and the rural sector in Viet Nam. Hanoi

Các từ khóa women farmer,natural resource governance
Ngày đăng tải tháng 10 12, 2021, 02:04 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 10 20, 2021, 08:14 (UTC)