Đi thẳng đến nội dung

FAO country programming framework 2012 – 2016: Myanmar

The Food and Agriculture Organization's country programming framework 2012-2016, describing the intended cooperation and partnership between the Food and Agriculture Organization and the Republic of the Union of Myanmar. Published in Yangon by FAO Myanmar in October 2012.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Country programmming framework 2012-2016

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Issue and policy briefs
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Agricultural commodities processing and products
  • Agricultural production
  • Agriculture
  • Food and Agriculture Organization FAO
  • Food security
  • Fruits and vegetables
  • Investment
  • Rice
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép Creative Commons Attribution
Liên hệ

FAO Representation in Myanmar FAOR Building Seed Division Compound Myanmar Agriculture Service Insein Road, Gyogon Yangon Mailing Address: PO Box 101, Yangon Tel: +95-1-641672 Fax: +95-1-641561 FAO-MM@fao.org http://www.fao.org/myanmar/en/

Tác giả (cá nhân) FAO Myanmar
Tác giả (tổ chức) FAO Myanmar
Nơi xuất bản Yangon, Myanmar
Nhà xuất bản FAO Myanmar
Ngày xuất bản 2012
Đánh số trang 20
Ngày đăng tải tháng 11 11, 2016, 05:10 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 1, 2020, 04:46 (UTC)