Đi thẳng đến nội dung

Đánh giá Hiệu quả các Mạng lưới REDD+ và VNGO-FLEGT tại Việt Nam 2014

Nghiên cứu này nhằm: (i) Tìm hiểu cấu trúc tổ chức, quản lý, và cơ chế vận hành của hai Mạng lưới REDD+ và VNGOFLEGT tại Việt Nam; (ii) Xác định hiệu quả hoạt động của hai Mạng lưới về mức độ tham gia của các bên liên quan, nâng cao nhận thức và năng lực cho các thành viên, và khả năng tác động đến tiến trình xây dựng và phát triển chính sách liên quan; (iii) và Đề xuất biện pháp nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động của hai Mạng lưới.

Nghiên cứu cũng đúc rút ra những điều kiện cần đảm bảo cho một Mạng lưới dân sự nói chung được tổ chức và hoạt động hiệu quả tại Việt Nam. Nghiên cứu cũng chỉ ra sự tương thích giữa hai Mạng lưới REDD+ và FLEGT và cơ hội kết nối chúng từ góc độ kỹ thuật để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Danh gia Hieu qua cac Mang luoi REDD+ va VNGO-FLEGT tai Viet Nam 2014

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Chủ đề
  • Access to information
  • Construction policy and regulation
  • Forests and forestry
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Tài liệu không được sử dụng cho các mục đích thương mại

Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Liên hệ

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Email: contact@nature.org.vn / Điện thoại: +844 3556-4001

Tác giả (cá nhân) Nguyễn Vinh Quang (Forest Trends), Nguyễn Việt Dũng (PanNature)
Tác giả (tổ chức) Forest Trends, PanNature
Nơi xuất bản Việt Nam
Ngày xuất bản 2014
Đánh số trang 45
Ngày đăng tải tháng 12 23, 2015, 10:50 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 13, 2016, 08:10 (UTC)