Đi thẳng đến nội dung

Đánh giá hiệu quả KT-XH, phân chia lợi ích và quản lý nguồn thu trong khai thác titan 2013

Báo cáo nghiên cứu tập trung vào các kết quả ban đầu về hiệu quả kinh tế - xã hội trong hoạt động khai thác titan ở Bình Định, đồng thời phác họa bức tranh về phân chia lợi ích giữa các bên liên quan trong hoạt động khai khoáng trên địa bàn tỉnh và thực trạng về quản lý nguồn thu từ hoạt động này. Từ đó, báo cáo đưa ra những kiến nghị nhằm góp phần quản lý, khai thác và sử dụng khoáng sản hiệu quả hơn.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Danh gia hieu qua KT-XH, phan chia loi ich va quan ly nguon thu trong khai thac titan 2013

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Chủ đề
  • Extractive industries licensing and payments
  • Extractive industries policy and administration
  • Extractive industries revenue
  • Mining
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Tài liệu không được sử dụng cho các mục đích thương mại

Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Liên hệ

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Email: contact@nature.org.vn / Điện thoại: +844 3556-4001

Tác giả (tổ chức) Viện Tư vấn Phát triển (CODE), Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)
Nơi xuất bản Việt Nam
Ngày xuất bản 2013
Đánh số trang 44
Ngày đăng tải tháng 12 23, 2015, 09:24 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 13, 2016, 09:48 (UTC)