Đi thẳng đến nội dung

Decree on establishment and activities of river basin committee.

This decree defines the location, mandate, duties, jurisdictions, organizational structure and working methodology of the River Basin Committee to facilitate and ensure the achievement of the following goals in relation to the river basin.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Decree on establishment and activities of river basin committee.

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Advocacy and promotional materials
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề Rivers and lakes
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

no known access and use constraints at the time uploading.

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Tác giả (tổ chức) Prime Minister’s Office
Nơi xuất bản vientiane, Laos
Nhà xuất bản Prime Minister’s Office
Ngày xuất bản 2010
Đánh số trang 10
Ngày đăng tải tháng 5 16, 2018, 12:23 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 16, 2018, 06:06 (UTC)