Đi thẳng đến nội dung

Agreement on mining, sand and dredging regulations of Mekong river and river in Lao PDR (revised)

Agreement on mining, sand and dredging regulations of Mekong river and river in Lao PDR (revised)

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Agreement on mining, sand and dredging regulations of Mekong river and river in Lao PDR (revised)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Issue and policy briefs
Ngôn ngữ
  • Tiếng Lào
Chủ đề
  • Mineral processing and products
  • Rivers and lakes
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constrains at the time of uploading

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Tác giả (tổ chức) Ministry of transportation and shipping
Nơi xuất bản Lao PDR
Nhà xuất bản Ministry of transportation and shipping
Ngày xuất bản 2010
Đánh số trang 16
Ngày đăng tải tháng 5 16, 2018, 12:40 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 12, 2018, 03:09 (UTC)